Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego NUNUBABA.pl

Postanowienia Ogólne 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego NUNUBABA.pl, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania i anulowania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest NUNU BABA Tomasz Tarnowski, NIP: 7311982434, REGON: 100987470, dalej zwanym „Sprzedającym”.

W celu kontaktu z przedstawicielem firmy zachęcamy do skorzystania z zakładki Kontakt.


Niniejszy Regulamin zawiera: 

 • §1 Określenie zakresu działalności
 • §2 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
 • §3 Tryb postępowania reklamacyjnego
 • §4 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
 • §5 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu,
Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością z gospodarczą lub zawodową tej osoby,
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową prowadzoną przez Sprzedającego.


§1. Określenie zakresu działalności

 1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów 24 godziny na dobę w postaci artykułów drukowanych, w szczególności plakatów, zaproszeń, wizytówek. Towary w niniejszym serwisie skierowane są do konsumentów, tj. poza zakresem ich działalności gospodarczej. Zdjęcia produktów umieszczone w serwisie wraz z określeniem ich ceny i specyfikacji stanowią ofertę handlową. Podane ceny są cenami brutto w walucie polskiej PLN i zawierają 23% podatku VAT. Zakup jest możliwy poprzez zarejestrowanie się Użytkownika w serwisie lub poprzez tzw. „Szybkie zakupy”  (bez konieczności rejestracji). Koszt wysyłki po wybraniu przez Użytkownika jednej z proponowanych opcji transportu, pojawia się w podsumowaniu zamówienia. Zakup dokonywany jest poprzez kliknięcie „Dodaj do koszyka”.

§2. Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

 1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT), a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. W celu zakupu produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka oraz podaje swoje dane adresowe, sposób transportu oraz płatności.
 3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
 5. Użytkownik dokonując zakupu w sklepie internetowym NUNU BABA zgadza się na otrzymanie dowodu zakupu w formie elektronicznej i odstępuje od żądania otrzymania dowodu zakupu w innej formie.
 6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres lub użytkownik osobiście odbiera  towar w miejscu siedziby Sprzedającego.
 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z §3 niniejszego regulaminu.
 8. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 9. Odstąpienie od umowy następuje w przypadku podpisania przez konsumenta załączonego do produktu formularza odstąpienia od umowy oraz wysłania go  na wskazany adres Sprzedającego lub wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: [email protected]  Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
 10. W przypadku chęci zwrotu zakupionego towaru z powodu innego niż niezgodność towaru z umową, konieczne jest zachowanie stanu towaru z momentu otrzymania przesyłki tj. brak wszelkich zagięć, przerwań, przetarć i innych widocznych uszkodzeń materiału. Konieczność udowodnienia rzeczywistego stanu produktu przed przesyłką zwrotną leży po stronie Konsumenta. Ze względu na delikatny i indywidualny charakter produktów, wszelkie ślady użytkowania, bądź uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, dyskwalifikują produkt z możliwości zwrotu bądź wymiany.
 11. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie,lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego paragrafu.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 14. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 15. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 16. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

§3. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: NUNU BABA Tomasz Tarnowski, ul. Kochanowskiego 38, 95-050 Konstantynów Łódzki.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  a)    imię i nazwisko
  b)    adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
  c)    przedmiot reklamacji
  d)    przyczynę reklamacji
  e)    podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
 4. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe –  obniżenia ceny. Jeżeli wada  rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§4. Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane (w trakcie złożenia zamówienia, po zapisaniu się na listę mailingową – „newsletter”, bądź w trakcie rozmowy na dowolnym komunikatorze internetowym) mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia, z wyłączeniem imienia, nazwiska oraz adresu email, który może zostać wykorzystany przez Sprzedającego w celach reklamowych i marketingowych, jednak nie częściej niż raz na miesiąc.
 2. Konsument ma prawo do rezygnacji z udziału w kampaniach reklamowych i marketingowych opisanych w punkcie 1, poprzez pisemną deklarację wysłaną na adres mailowy Sprzedającego, listownie na adres korespondencyjny Sprzedającego, bądź przez internetowy formularz kontaktowy do którego link zamieszczony jest w każdej korespondencji o charakterze reklamowym dostarczanej przez Sprzedającego.
 3. Zasady i sposoby przetwarzania danych osobowych klientów, odwiedzających sklep, lub osób które pozostawiły swoje dane kontaktowe w ramach funkcjonowania sklepu, zostały precyzyjnie opisane na stronie ‚Polityka prywatności, a postanowienia tego dokumentu rozszerzają zapisy niniejszego Regulaminu.

§5. Postanowienie Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin widocznej na stronie głównej Sklepu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie informowania o zmianach w Regulaminie w sposób personalny tj. przez informację mailową, czy inną formę kontaktu. Zawsze aktualna treść Regulaminu jest możliwa do odtworzenia przed finalizacją zamówienia, w ostatnim etapie procesu zakupowego.
 4. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
 5. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 6. Nieaktualne wersje Regulaminu będą umieszczane pod aktualną wersją Regulaminu pod linkami prowadzącymi do przestarzałych treści, wraz z datą wygaśnięcia.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).